DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

 

ARKUPEAK JUBILATUEN ELKARTEA (“Elkartea”) datu pertsonalak tratatzeko jarduerak egiten dituen erakundea da. Horrek erantzukizun handia ematen dio prozedurak diseinatu eta antolatzeko orduan, arlo horretako legea betetzearekin bat etor daitezen.

Erantzukizun horiek behar bezala gauzatzeko, eta elkartean datu pertsonalen tratamendua arautu behar duten printzipio orokorrak ezartzeko, datu pertsonalak babesteko politika hau onartu du. Politika horren berrieman die berelangileei eta interés talde guztien eskura jarri  du.

 1. Helburua

Datu pertsonalak babesteko politika erantzukizun proaktiboko neurria da, eta bere helburua da arlo horretan aplikatzekoa den legeria betetzen dela eta legeria horrekin lotuta dagoela bermatzea, bai eta elkartearekin harremanetan dauden persona guztien datu pertsonalen tratamenduan ohorerako eta intimitaterako eskubidea errespetatzea ere.

Datu pertsonalak babesteko politika honetan xedatutakoa garatzeko, erakundean datuen tratamendua arautzen duten printzipioak ezartzen dira, eta, ondorioz, bai eta politika honen eraginpeko pertsonek beren erantzukizun esparruan inplementatzeko konpromisoa hartzen duten prozedurak, eta antolaketa eta segurtasun neurriak ere.

Horretarako, Zuzendaritzak beharreko erantzukizuna kargitara emango dizkie datuak tratatzeko lanetan parte hartzen duten langileei.

 1. Aplikazio esparrua

Datu pertsonalak babesteko politika hori aplikatuko zaie elkarteari, haren administratzaileei, zuzendariei eta langileei, bai eta harekin harremana duten persona guztiei ere, espres sartuta datuetara sarbidea duten zerbitzu hornitzaileak (“tratamenduaz arduratzen direnak “).

 1. Datu pertsonalak tratatzeko printzipioak

Printzipio orokor gisa, elkarteak zorrotz beteko du datu pertsonalen babesari buruzko legeria, eta hori frogatzeko gai izan behar du (“erantzukizun proaktiboaren” printzipioa), eta arreta berezia jarri behar die eragindako en eskubideentzat arrisku handiena ekar dezaketen tratamenduei (“arriskuikuspegiaren” printzipioa).

Azaldutakoari dagokionez, ARKUPEAK JUBILATUEN ELKARTEAK honako printzipio hauek betetzen direla zainduko du:

 • Zilegitasuna, leialtasuna, gardentasuna eta helburua mugatzea. Datuen tratamenduaren berri beti eman beharko zaio ukitutakoari, klausulen eta veste prozedura batzuen bidez; eta datuak tratatzeko baimena badago soilik joko da legitimotzat (arreta berezia jarrita adin gabeek emandakoari), edo baliozko beste legitimazio bat badu eta haren helburua araudiarekin bat badator.
 • Datuak minimizatzea. Tratatutako datuek egokiak, bidezkoak eta tratamenduaren helburuei dagokienez beharrezkoa den era mugatuak izan behar kodute.
 • Datuek zehatzak izan beharko dute, eta, beharrezkoa izanez gero, eguneratuak. Horri dagokionez, behar diren neurriak hartuko dira tratamenduaren helburuei dagokienez zehaztu gabeak diren datu pertsonalak lehenbailehen ezabatu edo zuzen daitezen.
 • Kontserbazio epea mugatzea. Datuak mantentzeko orduan, interesdunak identifikatu ahal izango dira tratamenduaren helburuetarako behar dena baino ez denbora luzeagoan.
 • Osotasuna eta konfidentzialtasuna. Datu pertsonalen segurtasun egokia bermatzeko moduan tratatuko dira datuak, baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa eta ustekabeko galeraren, suntsipenaren edo kaltearen aurkako babesa barne, neurri tekniko edo antolamendu neurri egokiak aplikatuz.
 • Datuak uztea. Debekatuta dago legez kanpoko iturrietatik datu pertsonalak erostea edo eskuratzea, edo datu horiek legearen aurka bildu edo utzi badira, edo datu horien bidezko jatorria behar bezala bermatzen ez bada.
 • Datuetarako sarbidea duten hornitzaileak kontratatzea. Datuen tratamenduan neurri tekniko eta segurtasun neurri egokiak aplikatzeko verme nahikoak eskaintzen dituzten hornitzaileak bakarrik kontratatuko dira. Hirugarren horiekin horri buruzko akordioa dokumentatuko da.
 • Datuen nazio arteko transferentziak. Europar Batasuneko araudiari lotutako datu pertsonalen tratamenduorok Europako Esparru Ekonomikotik kanpo datuak transferitzea badakar, aplikatu beharreko legean ezarritako baldintzak zorrotz betez egin beharko da.
 • Ukitutakoen eskubideak. Elkarteak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta eramangarritasunerako eskubideak erabiltzeko aukera emango die ukitutakoei, eta, horretarako, barne prozedurak ezarriko ditu, eta, bereziki, horiek erabiltzeko beharrezkoak eta egokiak diren ereduak. Horiek kasu bakoitzean aplikatu beharreko lege betekizunak bete beharko dituzte gutxienez.

Elkarteak sustatuko du datu pertsonalak babesteko politika honetan jasotako printzipioak kontuan har daitezen (I) lan prozedura guztiak diseinatu eta ezartzerakoan, (II) eskaintzen diren produktuetan eta zerbitzuetan (III) formalizatzen edo bereganatzen dituzten kontratu eta bete behar guztietan, eta (IV) enplegatuek edo hirugarrenek sarbidea izateko eta/edo datu pertsonalak bildu edo tratatzeko aukera ematen duten sistema eta plataforma guztiak ezartzean.

 1. Langileen konpromisoak

Langileei politika honen berri eman zaie eta adierazi dute badakitela informazio pertsonala elkartearen aktibo bat dela, eta horrid agokionez, horri atxikitzen zaizkio, eta honako konpromiso hauek hartzen dituzte:

 • Elkarteak euren eskura jartzen duen datuak babesteko sentsibilizazio prestakuntza egiteko.
 • Lanpostuari aplikatzen zaizkion segurtasun neurriak erabiltzaile mailan aplikatzeko, ARKUPEAK JUBILATUEN ELKARTEAREN barruan duen rolaren arabera haren diseinuan eta ezarpenean eman dakizkiokeen erantzukizunei kalterik egin gabe.
 • Kaltetutakoek eskubideak balia ditzaten ezarritako formatuak erabiltzeko eta elkarteari berehala jakinarazteko, erantzuna eraginkorra izan dadin.
 • Politika honetan ezarritakoaren desbideratzeen berri izan bezain laster elkarteari jakinarazteko, bereziki “Datu pertsonalen segurtasunaren urraketei” buruzkoak badira, horretarako ezarritako formatua erabiliz.
 1. Kontrola eta ebaluazioa

Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko neurri teknikoen eta antolamendu neurrien eraginkortasuna urtero egiaztatuko, ebaluatuko eta balioetsiko da, edo datu tratamenduetan aldaketa esanguratsuak gertatzen diren bakoitzean.

 

ARKUPEAK JUBILATUEN ELKARTEA